CHEVROLET COLORADO ZR2 2017 (1/27, MAISTO)

HOME – GARÁŽ – RECENZIE MODELOV – CHEVROLET COLORADO ZR2 2017

When we received news from MAISTO, which is represented in Slovakia by PAMA SLOVAKIA, this week, we were pleasantly surprised. An impressive model in a slightly unconventional scale (1/27) is designed especially for OFF-ROAD lovers. And it’s not just a common model that MAISTO created. Judge for yourself. The 2017 Chevrolet Colorado is a well-known Pick-Up from the American car scene, but what is less well known is the ZR and ZR2 respectively. It is a specially designed chassis with atypical suspension which is designed for driving in really extreme terrain and at higher speeds. That’s why the ZR models are fitted with monstrous tires with 31-inch wheels. It is therefore not a commonly equipped COLORADO.

Keď nám tento týždeň prišli do redakcie novinky od MAISTO ktorú na Slovensku zastupuje spoločnosť PAMA SLOVAKIA, ostali sme príjemne prekvapení. Impozantný model v troška netradičnej mierke (1/27) je určený predovšetkým pre milovníkov OFF-ROAD. A nejde len tak o bežný model ktorý MAISTO stvárnilo. Veď posúďte sami. Chevrolet Colorado z roku 2017 je známi Pick-Up z americkej automobilovej scény, ale čo už je menej známe tak označenie ZR, respektíve ZR2. Ide o špeciálne navrhnutý podvozok s atypickým odpružením ktoré je určené pre jazdy v naozaj extrémnom teréne i pri väčších rýchlostiach. I preto modely ZR majú osadené monstrózne pneumatiky s 31 palcovými diskami. Nejde teda o bežne vybavené COLORADO.

The CHEVROLET COLORADO ZR2 model was designed by MAISTO very well. In addition to the paint finish, the manufacturer followed all the lines and characteristics of a real car. Of course, the manufacturer managed the painting, including the graphics, well. We would perhaps blame the white varnish for a slight overcoating and it looks plastic. The graphics are distinctive, sharp without obvious defects. A relatively attractive feature on the models is a massive, specially designed bumper with a grille that protects the radiator as well as interleaved, sophisticated lights. Thus, there are many individually inserted parts for the models, including a massive roof rack. The rear-view mirrors, which are additionally fitted with a good mirror filling, also deserve attention. The dominant part of the model is the rear body, unfortunately without a movable rear face. Slightly disappointing from the otherwise impressive model was balanced by a well-designed and detailed interior.

Model CHEVROLET COLORADO ZR2 navrhlo MAISTO veľmi dobre. Okrem lakovej úpravy, výrobca dodržal všetky línie a charakteristické prvky podľa reálneho auta. Samozrejme, že lakovanie vrátane grafiky zvládol výrobca dobre. Bielemu laku by sme azda vytkli mierne prevrstvenie a pôsobí plasticky. Grafika je výrazná, ostrá bez zreteľných defektov. Pomerne atraktívnym prvkom na modely je masívny, špeciálne navrhnutý nárazník s mriežkou, ktorá chráni chladič a tiež vkladané, prepracované svetlá. Takto, jednotlivo vkladaných dielov je na modely mnoho, vrátane masívneho strešného nosiča. Pozornosť si zaslúžia i spätné zrkadlá ktoré sú naviac osadené dobrou zrkadlovou výplňou. Dominantnou časťou modelu je zadná korba, bohužiaľ bez pohyblivého zadného čela. Mierne sklamanie z inak pôsobivého modelu nám vyvážil dobre a detailne navrhnutá interiér.

Movable doors that open just like on a real car allow a good view of the vehicle’s interior. The cabin is designed for 5 people, boarding the rear bench is only possible after folding the front seats. MAISTO also managed the well-designed parts of the interior per unit. In addition, the dashboard was fitted with graphic designers that enlivened an otherwise dull black interior. He calls for it to be fine-tuned by a skilled collector. He deserves it.

Pohyblivé dvere, ktoré sa otvárajú rovnako ako na reálnom aute dovoľujú dobrý výhľad do interiéru vozidla. Kabína je určená pre 5 osôb, nastupovanie na zadnú lavicu je možné len po odklopení predných sedadiel. Dobre navrhnuté časti interiéru tiež MAISTO zvládlo na jednotku. Naviac, prístrojovú dosku osadili dizajnéri grafikou, ktorá oživila inak fádny čierny interiér. Ten volá po tom, aby bol šikovným zberateľom doladený farbami. Zaslúži si to.

A really attractive element of the whole model is the design of the ZR2 itself. Compared to the commonly equipped CHEVROLET COLORADO, the ZR2 has more massive tires and special suspension. This gave the vehicle better off-road performance even at higher speeds. Our model is fitted with a replica of FALKEN tires and the MULTIMATIC suspension system can also be seen by looking into the fenders. The spoke discs are worn with solid rubber tires. They look really aggressive. We will end a number of positive features of the model by looking at the chassis. Although it is designed a little simpler. The manufacturer has preserved and well designed the main parts of the chassis. He didn’t skimp on the details here either, we would just expect a little more precise rendering.

Naozaj atraktívnym prvkom celého modelu je práve samotný návrh ZR2. Oproti bežne vybaveným CHEVROLET COLORADO má ZR2 masívnejšie pneumatiky a špeciálne odpruženie. Tým vozidlo dostalo lepšie vlastnosti na prejazd terénom i pri vyšších rýchlostiach. Náš model je osadený replikou pneumatík FALKEN a pohľadom do podblatníkov je vidieť i sústava odpruženia MULTIMATIC. Lúčové disky majú obuté masívne gumené pneumatiky. Pôsobia naozaj agresívne. Množstvo pozitívnych vlastností modelu ukončíme pohľadom na podvozok. Je síce navrhnutý trošku jednoduchšie. Výrobca zachoval a dobre navrhol hlavné časti podvozku. Ani tu nešetril na detailoch, len by sme čakali troška precíznejšie stvárnenie.

The overall impression that is first and foremost is perfect. We found a number of similar CHEVROLET COLORADO ZR2 mutations on the Internet, and if MAISTO decided to release a few more of these OFF-ROAD models, it would be a nice and interesting collection. We wouldn’t even mind the “weird” scale. We think that MAISTO should start making models in the usual scales. However, as we have already mentioned, the model is a great experience for us and the quality workmanship multiplied this fact. Our verdict? For OFF-ROAD maniacs, it is a necessary addition to the collection. The model CHEVROLET COLORADO ZR2 can be found in the new MAISTO 2021 catalog on page 21.

Celkový dojem o ktorý v prvom rade ide je dokonalý. Na internete sme našli množstvo podobných mutácii CHEVROLET COLORADO ZR2 a ak by sa MAISTO rozhodlo vydať ešte pár týchto OFF-ROAD modelov, išlo by o peknú a zaujímavú zbierku. Ani by nám nevadila “divná” mierka. Myslíme si, že by MAISTO malo začať robiť modely v zaužívaných mierkach a neprispôsobovať veľkosť modelu k štandardným obalom ktoré používa. Iný dôvod nevidíme prečo MAISTO zvolilo túto mierku. Avšak ako sme už spomenuli, pre nás je model veľkým zážitkom a kvalitné spracovanie tento fakt znásobilo. Náš verdikt? Pre OFF-ROAD maniakov je to nutný doplnok zbierky. Model CHEVROLET COLORADO ZR2 nájdete v novom katalógu MAISTO 2021 na 21 strane.

KAT. ČÍSLO / REF: 32534
MIERKA / SCALE: 1/27


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu, o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s