LIEBHERR WHEEL LOADER 550 BW (1/87, SCHUCO)

HOME – POCKET CARS – SCHUCO – EDITION 1:87 – LIEBHERR WHEEL LOADER 550 BW

The new LIEBHERR WHEEL LOADER 550 BW in 1/87 scale from SCHUCO for the year 2021 pleasantly surprised us in the editorial office not only with its detailed processing, but also with a perfect impression. On our website, we already had a similar model LIEBHERR WHEEL LOADER from SIKU in a scale of 1/50 in the civilian version. Therefore, it is interesting for us to look at the military version, which at first glance differs from the civilian version mainly in color.

Novinka LIEBHERR WHEEL LOADER 550 BW v mierke 1/87 od SCHUCO pre rok 2021 nás v redakcii príjemne prekvapila nielen detailným spracovaním, ale i dokonalým dojmom. Na našich stránkach sme už podobný model LIEBHERR WHEEL LOADER mali od spoločnosti SIKU v mierke 1/50 v civilnej verzii. Preto je pre nás zaujímavé pozrieť sa na vojenskú verziu, ktorá sa na prvý pohľad od civilnej verzie líši predovšetkým farbou.

In a stylish military box, the model is placed in a blister filling, which well protects the small replica from damage. The LIEBHERR loader is made mainly of metal and supplemented with plastic details to the exact scale. The color and marking are the loader model taken from the German BUNDESWEHR. We have to admit that we were pleasantly surprised by the model. We did not expect the manufacturer to fit the model with a movable arm, a blade and also a functional central swivel joint under the cab.

V štýlovej military krabičke je model usadený do blistrovej výplne, ktorá dobre chráni malú repliku pred poškodením. LIEBHERR nakladač je vyrobený prevažne z kovu a doplnený o detaily z plastu v presnej mierke. Farbou a označením je model nakladaču prevzatý z nemeckého BUNDESWEHR. Musíme uznať, že nás model príjemne prekvapil. Nečakali sme, že výrobca model osadí pohyblivým ramenom, radlicou a tiež funkčným centrálnym otočný kĺbom pod kabínou.

The matt lacquer finish of the model is perfect and we did not notice any defects or dirt. The lines and shapes of the model faithfully copy the real model. We must praise the subtlety of some details such as wipers, taillights under the edge of the cab roof. By examining the model, you will find a number of similar places where the manufacturer has cared about the accuracy and fidelity of the replica. Of course, the equipment and interior design is of the same high standard.

Matná laková úprava modelu je dokonalá a nezaznamenali sme žiadne defekty či nečistoty. Línie a tvary modelu verne kopírujú reálnu predlohu. Musíme pochváliť jemnosť niektorých detailov ako napríklad stierače, zadné svetlomety pod hranou strechy kabíny. Skúmaním modelu nájdete množstvo podobných miest, kde si výrobca dal záležať na presnosti a vernosti repliky. Samozrejme vybavenie a navrhnutie interiéru je v rovnakom vysokom štandarde.

The front movable arm is also made of metal. Unfortunately, the blade is already plastic. Sometimes it was really difficult for us to determine which part or part of a model is metal or plastic. So well the whole concept is designed and looks realistic. We can also say that about solid rubber tires and perfectly designed wheel discs. The manufacturer has not forgotten about the good design of the deep tread pattern of the tires.

Predne pohyblivé rameno je tiež vyrobené z kovu. Bohužiaľ radlica je už plastová. Niekedy bolo pre nás naozaj ťažké určiť, ktorý diel alebo súčasť modelu je kovová, alebo plastová. Tak dobre je celý koncept navrhnutý a pôsobí realisticky. To môžeme povedať i o masívnych gumených pneumatikách a dokonale navrhnutých diskoch kolies. Výrobca nezabudol na ani na dobré stvárnenie hlbokého dezénu pneumatík.

Our enthusiasm for the model is perfect. Even now, at the end of our review, we still find places and details on the models that we did not notice before. In short, it is a model with high collector value. This is a mandatory model for fans of construction equipment and military models. Our verdict is more than positive.

Naše nadšenie z modelu je dokonalé. I teraz pri konci našej recenzie stále na modely nachádzame miesta a detaily, ktoré sme si predtým nevšimli. V skratke povedané ide o model s vysokou zberateľskou hodnotou. Pre fanúšikov stavebnej techniky a military modelov je toto povinný model. Náš verdikt je viac ako pozitívny.

MIERKA / SCALE: 1:87
MATERIÁL / MATERIAL: ZINC DIECAST
KAT.ČÍSLO / REF: 452652900


Za podporu a sponzorovanie rubriky POCKET CARS ďakujeme spoločnosti SCHUCO / We thank SCHUCO for support and sponsorship of the POCKET CARS section.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s