ŠKODA 706 RTO

HOMEPOCKET CARSDeAGOSTINIKULTOVNÍ AUTOBUSY MINULÉ ÉRY – ŠKODA 706 RTO

The new magazine collector’s edition called KULTOVNÍ AUTOBUSY MINULÉ ÉRY (CULT BUSES OF THE PAST ERA) was published these days and is a pleasant entertainment for many collectors of historic buses. In cooperation with DeAGOSTINI, our editorial staff can bring you a comprehensive overview of the entire series, and we will take a closer look at the processing and details of this interesting series. The entire collection will be published in 1/72 scale and supplemented by a magazine with a detailed historical description of the bus. DeAGOSTINI has also prepared a number of accompanying gifts for subscribers.

Nová časopisová zberateľská edícia s názvom KULTOVNÍ AUTOBUSY MINULÉ ÉRY vychádzajúca v týchto dňoch je príjemným spestrením pre mnohých zberateľov historických autobusov. V spolupráci s DeAGOSTINI vám naša redakcia môže priniesť ucelený prehľad na celú sériu a podrobne sa pozrieme spolu na spracovanie a detaily tejto zaujímavej série. Celá kolekcia bude vydaná v mierke 1/72 a doplnená o magazín s podrobným historickým popisom autobusu. Pre predplatiteľov si DeAGOSTINI pripravil i množstvo sprievodných darčekov.

Another plus of the model is the overall authentic impression. The manufacturer managed the color accessories such as red horizontal lines as well as the imitation of chrome strips around the windows well, but there are also critical places where the quality of the design failed to reach a good level. A big plus for us were the well-designed inserts. Above all, we will mention the front and rear bumpers, as well as a pair of distinctive rear-view mirrors and wipers on the front divided glass.

Ďalším plusom modelu je celkový autentický dojem. Farebné doplnky ako sú červené vodorovné linky a tiež i imitácia chrómových líšt okolo okien výrobca zvládol dobre, ale nájdu sa i kritické miesta, kde sa kvalita stvárnenia nepodarila dotiahnuť na dobrú úroveň. Veľkým plusom pre nás boli dobre navrhnuté vkladané diely. Predovšetkým spomenieme predný a zadný nárazník a tiež dvojica výrazných spätných zrkadiel a stieračov na prednom delenom skle.

Pre čitateľov magazínu Diecast & Plastic Models sme pripravili akciu na predplatné spolu s DeAgostini. Pri zadaní kódu BUSESPRO v objednávke, záujemca získa okrem pravidelného prísunu modelov i hodnotné darčeky doplňujúcu celú kolekciu.

The metal model ŠKODA 706 RTO is carefully packed in a blister. At first glance, it fascinated us with a lot of details. However, it is not possible to talk about the details on the exact scale. Due to the small scale, it is not possible to produce all small parts at an affordable price to meet the highest criteria of collectors. However, what DeAgostini has managed for the unit are the exact lines of the car and the well-emphasized elements of the body and, above all, the typical characteristic parts taken from a real car. Above all, we mean the front grille with a large oval radiator cover and also a pair of headlights.

Kovový model ŠKODA 706 RTO je dôkladne zabalený v blistre. Už na prvý pohľad nás zaujal množstvom detailov. Hovoriť však o detailoch v presnej mierke nie je možné. Vzhľadom k malej mierke nie je možné vyrobiť za prijateľnú cenu všetky drobné diely tak, aby vyhovovali najväčším kritériám zberateľov. Čo však DeAgostini zvládlo na jednotku sú presné línie vozu a dobre zvýraznené prvky karosérie a predovšetkým typické charakteristické časti prevzaté z reálneho automobilu. Predovšetkým máme na mysli prednú masku s veľkým oválnym krytom chladiča a tiež dvojicu svetlometov.

The interior of the vehicle is very well illustrated and the original bus replicates well. Of course, there is also a massive engine cover next to the driver and a large steering wheel. Many older collectors remember from childhood. The model depicts a long-distance version of the ŠKODA 706 RTO with the KAR designation, which had folding ventilation windows or ventilation on the roof. DeAGOSTINI also equipped the model with a towing device.

Interiér vozidla je na pomery mierky veľmi dobre znázornený a dobre kopíruje originálny autobus. Samozrejme nechýba ani masívny motorový kryt vedľa vodiča a veľký volant. Mnohí starší zberatelia pamätajú z detských čias. Model stvárňuje medzimestskú verziu ŠKODA 706 RTO s označením KAR, ktorá mala na streche odklápacie vetracie okná, respektíve ventiláciu. DeAGOSTINI naviac model vybavilo i ťažným zariadením.

The manufacturer has not forgotten about the chassis and with a relatively decent group of details, it offers collectors a look at the well-illustrated ŠKODA 706 RTO chassis. In addition, the highlighted exhaust in silver pleasantly diversified the good impression of the details. DeAGOSTINI also cared about well-designed solid steel discs. The rear two pairs of tires are worth noting. We consider the designed discs to be perfect. The front discs came to us a bit shallow compared to the original.

Výrobca nezabudol ani na podvozok a s pomerne slušnou skupinou detailov ponúka zberateľom pohľad na dobre znázornený podvozok ŠKODA 706 RTO. Naviac zvýraznený výfuk v striebornej farbe príjemne spestril dobrý dojem z detailov. DeAGOSTINI si dalo záležať i na dobre navrhnutých masívnych oceľových diskoch. Za povšimnutie stoja zadné dva páry pneumatík. Navrhnuté disky považujeme za dokonalé. Predné disky nám prišli troška plytké oproti predlohe.

Each model from the new collection of CULT BUSES OF THE PAST ERA will certainly be a welcome addition to the collection for many collectors. In addition, the enclosed magazine contains a number of historical facts and a number of photographs and pictures of the bus. Our impression of the model is strong and above all very positive. Despite its minor shortcomings, the model provides a number of good impressions and promises many pleasant moments. Our editorial staff recommends the new DeAGOSTINI bus collection. We are already looking forward to new models such as the TATRA 500 HB or the ŠKODA ŠM11.

Každý model z novej kolekcie KULTOVNÍ AUTOBUSY MINULÉ ÉRY bude isto pre mnohých zberateľov vítaným spestrením zbierky. Naviac priložený časopis v sebe nesie množstvo historických faktov a množstvo fotografií a obrázkov autobusu. Náš dojem z modelu je výrazný a predovšetkým veľmi pozitívny. I cez svoje drobné nedostatky model poskytuje množstvo dobrých dojmov a sľubuje veľa príjemných chvíľ. Naša redakcia odporúča novú kolekciu autobusov DeAGOSTINI. Už teraz s tešíme na nové modely ako je napríklad TATRA 500 HB alebo ŠKODA ŠM11.

Pre čitateľov magazínu Diecast & Plastic Models sme pripravili akciu na predplatné spolu s DeAgostini. Pri zadaní kódu BUSESPRO v objednávke, záujemca získa okrem pravidelného prísunu modelov i hodnotné darčeky doplňujúcu celú kolekciu.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s