BMW i8 POLIZEI (1/50, SIKU)

HOME – POCKET CARS – SIKU – POLICESCALE 1/50 – BMW i8 POLIZEI

Recently, the SIKU brand has been interesting for us, especially for its wide portfolio of models in various scales. It is also a big plus for us with a number of diverse models, not only ordinary passenger cars, but also utility and work models. An interesting novelty from the SIKU workshop is the BMW i8 in the colors of the German police. The 1/50 scale is nothing special at SIKU, so its fans can combine model collections with other manufacturers who make quality and sophisticated models in this scale.

Značka SIKU je poslednou dobou pre nás zaujímavá predovšetkým pre svoje široké portfólio modelov v rôznych mierkach. Taktiež je pre nás veľkým plus i množstvo rozmanitých modelov a to nie len bežných osobných automobilov, ale i úžitkových a pracovných modelov. Zaujímavou novinkou z dielne SIKU je BMW i8 vo farbách Nemeckej polície. Mierka 1/50 nie je nič výnimočné u SIKU a jej fanúšikovia tak môžu kombinovať zbierky modelov s inými výrobcami ktorí v tejto mierke robia kvalitné a prepracované modely.

SIKU received great praise from us with this model, mainly thanks to the perfectly redesigned interior down to the smallest detail. We tried to show you these details in the photos, but when you have the model in your hands perfectly, the interior design will show its perfection. Some collectors refine their models with colors, but unfortunately SIKU did not make it easier to lay out the model in this case. The chassis and skeleton of the model are riveted together.

Veľkú pochvalu si SIKU u nás získala týmto modelom predovšetkým vďaka dokonale prepracovanému interiéru do najmenších detailov. Snažili sme sa vám tieto detaily priblížiť na fotkách, ale až budete mať model v rukách dokonale spracovanie interiéru ukáže svoju dokonalosť. Niektorí zberatelia si svoje modely doľaďujú pomocou farieb, bohužiaľ SIKU v tomto prípade možnosť rozloženia modelu neuľahčilo. Podvozok a skelet modelu je spolu nitovaný.

The BMW i8 impresses not only with its colorful and authentic design but also with its movable door, which tilts upwards. The design of the BMW i8 itself is impressive, and the high-quality design of the body lines multiplies this fact. SIKU leaves nothing to chance and tightens even the smallest details to the appropriate limit to meet the safety standards for the 3+ age limit. Even so, SIKU models achieve great accuracy and collectors do not have to be ashamed of these models.

Model BMW i8 zaujme nielen svojím farebným a autentickým prevedením ale tiež i pohyblivými dverami, ktoré sa vyklápajú smerom hore. Samotná predloha BMW i8 je pôsobivá a kvalitné prevedenie línií karosérie množstva detailu tento fakt znásobujú. SIKU nenecháva nič na náhodu a doťahuje i tie najmenšie detaily do patričnej medze aby boli splnené i bezpečnostné normy pre vekovú hranicu 3+. I tak modely SIKU dosahujú veľkej presnosti a zberatelia sa nemusia za tieto modely hanbiť.

For us, the overall design of the chassis was a less disappointing, which does not carry many details of the chassis from the real model of the car. Whether it is the intention or the standard of SIKU, we leave it to you. But on our part, we would welcome more attention with this detail. In every respect, also a perfect model for collectors of 1/50 scale and especially collectors of police and security forces. Highly recommended.

Pre nás bolo menším sklamaním celkové prevedenie podvozku, ktoré na sebe nenesie veľa detailov podvozku z reálnej predlohy auta. Či je to zámer alebo štandard SIKU necháme už na vás. No z našej strany by sme uvítali viac pozornosti týmto detailom. V každom ohľade i o perfektný model pre zberateľov mierky 1/50 a predovšetkým zberateľov policajných a bezpečnostných zložiek. Vrelo odporúčame.

Kat. Číslo – REF: 2303
Mierka – Scale: 1/50
Rok – Year: 2021


Za podporu a sponzorovanie rubriky POCKET CARS ďakujeme spoločnosti OLYMPTOY s.r.o. / We thank OLYMPTOY, s.r.o. for support and sponsorship of the POCKET CARS section.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s