1995 FORD ESCORT RS COSWORTH STP (1/64, GREENLIGHT)

HOME – POCKET CARS – GREENLIGHT – RUNNING ON EMPTY – 201995 FORD ESCORT RS COSWORTH STP

The FORD ESCORT RS COSWORTH model in STP colors from GREENLIGHT is one big paradox. We really appreciate the value of these small, real-life models in 1/64 scale. But on the other hand, we must also point out the shortcomings. In this case, however, the shortcomings caused mainly by painting gave the car a more realistic look. Errors in paint and graphics act as elements that would be caused in real life by use in racing. Therefore, we decided not to judge paint defects, of which there are too many models. Rather, it is a coincidence that contributed to a better rendition of the legendary ESCORT.

Model FORD ESCORT RS COSWORTH vo farbách STP od spoločnosti GREENLIGHT je jeden veľký paradox. Veľmi si ceníme hodnotu týchto malých, reálne pôsobiacich modelov v mierke 1/64. Ale na druhú stranu musíme poukázať i na nedostatky. V tomto prípade však nedostatky spôsobené prevažne lakovaním dodali autíčku realistickejší vzhľad. Chyby v laku a grafike pôsobia ako prvky, ktoré by v reálnom živote boli spôsobené používaním pri závodoch. Preto sme sa rozhodli neposudzovať chyby v laku, ktorých je na modely priveľa. Skôr ide náhodou ktorá prispela k lepšiemu stvárneniu legendárneho ESCORT.

The basic feature of the model and a distinctive element is the body itself of the well-known FORD ESCORT model, which until recently was still in large numbers on the road. Today it is more of a rarity. Also, the rear sports wing was well designed by the manufacturer and a number of well-highlighted body parts. The flaw of beauty is the imperfect seating of some plastic inserts. The whole look of the sports version of ESCORT is accentuated by the aforementioned varnish as well as the well-designed graphics and logos of the sponsors.

Základnou vlastnosťou modelu a výrazným prvkom je samotná karoséria veľmi známeho modelu FORD ESCORT, ktorý sa do nedávna ešte vo veľkom počte vyskytoval na cestách. Dnes už skôr ide o raritu. Taktiež zadné športové krídlo výrobca dobre navrhol a k tomu i množstvo dobre zvýraznených častí karosérie. Chybičkou krásy je nedokonalé usadenie niektorých plastových vkladaných dielov. Celý vzhľad športovej verzie ESCORT zvýrazňuje i spomínaný lak a tiež dobre navrhnutá grafika a loga sponzorov.

If we focus on details such as body perforation or front spoiler under the fender, but also the tires themselves. We must respectfully nod our head at the mark of recognition towards the manufacturer. GREENLIGHT really knows how to make models, it’s worse with the very result realized in China. That’s why we wondered why the toy car was incredibly dusty in a package that hasn’t been opened yet. One of the great advantages of GREENLIGHT models is the sense of detail, which is manifested especially in perfectly designed interiors. This is also the case with the ESCORT model.

Ak sa zameriame na detaily ako je perforácia karosérie, či predný spojler pod blatníkom, ale i samotné pneumatiky. Musíme uznanlivo pokývať hlavou na znak uznania smerom k výrobcovi. GREENLIGHT naozaj vie ako sa robia modely, horšie je to už so samotným výsledkom realizovaným v Číne. I preto sme sa čudovali prečo bolo autíčko neskutočne zaprášené v obale ktorý ešte nebol otvorený. Jednou z veľkých predností modelov od GREENLIGHT je zmysel pre detail, ktorý sa prejavuje predovšetkým v dokonale navrhnutých interiéroch. Nie inak tomu je i v prípade modelu ESCORT.

Another great advantage of GREENLIGHT cars in the 1/64 scale is the fact that the manufacturer puts the metal part where it fits and it suits. It’s about the chassis. There are a number of model manufacturers in this attractive scale, but only GREENLIGHT is willing to take the job and produces detailed designed chassis from metal. The whole chassis is closed by a well-designed set of aluminum discs in white, but again the production did not meet the high standard of the GREENLIGHT brand and the wheels have a number of flaws. If the manufacturer cared more about the final control of models in production, it would certainly be one of the best models on the market. It should also be mentioned that the 1995 FORD ESCORT RS COSWORTH in STP colors comes from the RUNNING ON EMPTY 12 series, which was released in early 2021.

Ďalšou veľkou prednosťou autíčok GREENLIGHT v mierke 1/64 je fakt, že výrobca dá kovový diel tam kde sa hodí a vyhovuje to. Reč je o podvozku. Je množstvo výrobcov modelov v tejto atraktívnej mierke, ale iba GREENLIGHT je ochotný dať si prácu a detailne navrhnuté podvozky vyrába z kovu. Celý podvozok uzatvára, síce dobre navrhnutá súprava hliníkových diskov v bielej farbe, ale opäť výroba nezvládla vysoký štandard značky GREENLIGHT a kolesá na sebe majú množstvo chýb. Ak by si dal výrobca viac záležať na konečnej kontrole modelov vo výrobe jednalo by sa isto o jedny z najlepších modelov na trhu. Treba ešte spomenúť, že model 1995 FORD ESCORT RS COSWORTH vo farbách STP pochádza zo série RUNNING ON EMPTY 12, ktorá bola vydaná počiatkom roku 2021.

MIERKA / SCALE: 1:64
MATERIÁL / MATERIAL: ZINC DIECAST
KAT.ČÍSLO / REF: 41120-E


Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s