INZERCIA / ADVERTISING

HOME – INZERCIA

AKTUALIZOVANÉ / UPDATED 22.Janury 2021

ZĽAVA 50% NA INZERCIU (OKREM D1) PRE VŠETKÝCH INZERENTOV, KTORÍ MAJÚ V PONUKE SORTIMENT MAJORETTE.

50% DISCOUNT ON ADVERTISING (EXCEPT D1) FOR ALL ADVERTISERS WHO HAVE A MAJORETTE RANGE ON OFFER

INFO: diecastplasticmodels@gmail.com

VÝHODY INZERCIE U NÁS

 • cielene oslovujeme skupiny ľudí prejavujúcich záujem o automobily a svet zberateľských modelov
 • nízke náklady na inzerciu pre podnikateľov a firmy
 • individuálny prístup k nastaveniu účinnej reklamy
 • využívame bohatý sociálny kapitál na verejných (sociálnych) sieťach Facebook, Twitter a Instagram
 • reklamné a PR články na produkty i spoločnosti
 • grafické služby

ADVANTAGES OF ADVERTISING WITH US

 • we target groups of people who are interested in cars and the world of collectible models
 • low advertising costs for entrepreneurs and companies
 • individual approach to setting up effective advertising
 • we use rich social capital on public (social) networks Facebook, Twitter and Instagram
 • advertising and PR articles for products and companies
 • graphic services

INFO

+421 902 268 178
diecastplasticmodels@gmail.com
Advertisement