BANNEROVÁ REKLAMA / BANNER ADVERTISING

HOME INZERCIA – BANNEROVÁ REKLAMA

REKLAMA NA HLAVNEJ STRANE / ADVERTISING ON THE MAIN PAGE

Treba si uvedomiť v tejto dobe ako je výhodné byť VIDENÝ. Aby vedeli zákazníci o vašich produktoch a firmách. Aby vaše podnikanie mohlo stále napredovať. Reklama na internete je nevyhnutná. Preto vám prinášame možnosť inzerovať v našom portály za výhodných cien.

You need to realize at this time how beneficial it is to be SEEN. To let customers know about your products and companies. So that your business can continue to move forward. Advertising on the Internet is essential. That is why we bring you the opportunity to advertise on our portals at advantageous prices.

Hlavnou výhodou BANNER reklamy je možnosť meniť obsah zobrazovanej reklamy počas celého obdobia prenajatého priestoru na našom blogu. Ak si klient prenájme za výhodnejších podmienok priestor na viac ako šesť mesiacov. Môže počas tohto obdobia meniť obsah podľa potrieb.

ĎALŠIE VÝHODY

 • nízka cena za prenájom reklamného priestoru
 • individuálne riešenie pre každého klienta
 • bezplatný návrhy jednoduchej grafiky banneru (max 2) počas trvania celého prenájmu
 • rozdelenie platby za prenájom na kvartálne obdobia (platí pre 6 – 12 mesačný nájom)

The main advantage of BANNER advertising with us is the ability to change the content of the displayed ad during the entire period of the leased space on our blog. If the client rents the space for more than six months on more favorable terms. It can change the content as needed during this period.

OTHER BENEFITS

 • low price for renting advertising space
 • individual solution for each client
 • free simple banner graphic designs (max 2) for the duration of the entire rental
 • distribution of rental payment for quarterly periods (applies to 6 – 12 month rent)

CENNÍK / PRICE LIST

BANNER1 month6 MONTH1 YEAR
D3200 €160€/M135€/M
D3/2150 €125 €/M100 €/M
D3/3125 €105 €/M85 €/M
Ceny sú uvedené bez DPH. / Prices are without VAT.
INÉ SLUŽBY / SERVICE1-3 KS/PCS4 – KS/PCS
Zmena obsahu reklamy počas prenájmu. (prenájom min. na 6 mesiacov)
Change the content of the ad during the rental. (rent for at least 6 months)
0 €10 €/ks/pcs
Jednoduchý grafický návrh banneru.
Simple graphic banner design.
0 €25 €/ks/pcs
Ceny sú uvedené bez DPH. / Prices are without VAT.

BANNEROVÁ REKLAMA V ČLÁNKOCH / BANNER ADVERTISING IN ARTICLES

Ponúkame vám reklamný priestor v nových uverejnených článkoch. Výhoda týchto inzercii je vysoká aktuálnosť a čitateľnosť. Články propagujeme na sociálnych sieťach a podporujeme tak návštevnosť vašich stránok. Pre začínajúce spoločnosti odporúčame najlacnejšiu formu reklamy D1. Naopak pre najnáročnejších klientov ponúkame reklamný priestor D2. Ide o najčastejšie a najviac videný reklamný priestor v našom Blogu.

We offer you advertising space in new published articles. The advantage of these advertisements is high timeliness and readability. We promote articles on social networks and thus support traffic to your site. For start-up companies recommend the cheapest form of advertising D1. On the contrary, for the most demanding clients, we offer advertising space D2. This is the most common and most visible advertising space in our Blog.

REKLAMA D1 / ADVERTISING D1

Vkladaná reklama D1 je najlacnejšia forma reklamy v našom Blogu. Klient má možnosť vybrať počet článkov po sebe nasledujúcich v ktorých sa zobrazí jeho bannerová reklama. Minimálny počet tejto inzercie je šesť po sebe nasledujúcich článkov.

ĎALŠIE VÝHODY

 • nízka cena
 • reklama ostane v článku natrvalo
 • vhodné pre krátkodobé akcie / výpredaj
 • podporujeme čitateľnosť / viditeľnosť článku na sociálnych sieťach

Inserted advertising D1 is the cheapest form of advertising on our blog. The client has the option to select the number of consecutive articles in which his banner ad will be displayed. The minimum number of this advertisement is six consecutive articles.

OTHER BENEFITS

 • low price
 • the ad will remain in the article permanently
 • suitable for short-term promotions / sales
 • we support the readability / visibility of the article on social networks

CENNÍK D1 / PRICE LIST FOR D1

POČET ČLÁNKOV / NUMBER OF ARTICLESCENA / PRICE
7 – 155 €/článok/articles
16 – 304 €/článok/articles
31 –3€/článok/articles
Paušál na 1 mesiac. Priemerne 65 článkov za mesiac. / Flat rate for 1 month. An average of 65 articles per month.60 €
Jednoduchý grafický návrh banneru.
Simple graphic banner design.
25 €/ks/pcs
Ceny sú uvedené bez DPH. / Prices are without VAT.

REKLAMA D2 / ADVERTISING D2

Reklama D2 je ideálna reklama pre najnáročnejších klientov, ktorý chcú byť najviac videný. Táto reklama je viditeľná v každom článku bez nutnosti určovania počtu zobrazenia. D2 reklamný priestor sa rezervuje vždy na mesiac (30 dní).

ĎALŠIE VÝHODY

 • najviac zobrazovaná reklama
 • výhodné ceny pri opakovaní na nasledujúce mesiace

D2 advertising is an ideal advertisement for the most demanding clients who want to be seen the most. This ad is visible in every article without having to specify an impression count. D2 advertising space is always reserved for a month (30 days).

OTHER BENEFITS

 • the most viewed banner ad
 • advantageous prices when repeated for the following months

CENNÍK D2 / PRICE LIST FOR D2

BANNER1 MONTH6 MONTHS1 YEAR
D2300 €250 €/M200 €/M
Jednoduchý grafický návrh banneru.
Simple graphic banner design.
25 €/ks/pcs
Ceny sú uvedené bez DPH. / Prices are without VAT.

INFO

+421 902 268 178

diecastplasticmodels@gmail.com

Advertisement