McLAREN F1 GTR 1996 GULF RACING (1/18, SOLIDO)

HOME – GARÁŽ – RECENZIE MODELOV – McLAREN F1 GTR 1996 GULF RACING

McLAREN je a možno stále bude synonymom rýchlosti, a adrenalínu. Srdcom vždy bude pretekár. Bohužiaľ, už ani McLAREN nie je anglická značka v pravom slova zmysle, čas ukáže, či pod novým majiteľom bude dosahovať stále dobré výkony. No o výkone biznismenov a svete peňazí to dnes nebude. Chceme Vám predstaviť jednu z úžasných noviniek z dielne modelárskej spoločnosti SOLIDO, ktorá vyšla koncom roka 2020.

McLAREN is and may still will be synonymous of speed and adrenaline. It will always be the racer in hearth. Unfortunately, McLAREN is no longer an English brand in the true sense of the word, and time will tell whether it will still perform well under the new owner. But it will not be about the performance of businessmen and the world of money today. We would like to present you one of the amazing news from the workshop of the modeling company SOLIDO, which was published at the end of 2020.

Mnohí z Vás už vedia z obrázkov, že ide o závodný špeciál McLAREN F1 GTR z preteku Le Mans v roku 1996. Civilné predstavenie McLAREN F1 sa konalo v roku 1992 a od počiatku konštruktéri vkladali do tohto auta veľké nádeje. V tej dobe ani len netušili, že nové „dieťa“ prekoná všetky ich očakávania. Hlavný konštruktér Gordon Murray so svojím tímom osadil do nových F1 motor BMW S70/2 V12. Nepredpokladali, že ich prvotný plán vytvoriť čisto civilné auto, i keď s množstvom pretekárskej technológie, si znova nájde cestu na jedny z najťažších pretekov na svete Le Mans. Je tiež veľkou zaujímavosťou, že 31. marca 1998 upravený McLAREN F1 XP5 vytvoril svetový rekord najrýchlejšieho sériovo vyrábaného automobilu rýchlosťou 386.4 km/h. Prekonal tak starý rekord Jaguar XJ220 349 km/h z roku 1992. Do dnešného dňa drží rekord najrýchlejšieho sériovo vyrábaného automobilu s atmosférickym motorom.

Many of you already know from the pictures that this is a racing special McLAREN F1 GTR from the Le Mans race at 1996. The civil introduction of the McLAREN F1 was at 1992 and from the beginning the designers placed great hopes in this car. At that time, they had no idea that the new “child” would exceed all their expectations. Chief designer Gordon Murray and his team installed a BMW S70 / 2 V12 engine in the new F1. They did not anticipate that their initial plan to create a purely civilian car, albeit with a wealth of racing technology, would once again find its way to one of the world’s toughest Le Mans race. It is also of great interest that on March 31, 1998, the modified McLAREN F1 XP5 set a world record for the fastest series-produced car at 386.4 km / h. He thus broke the old record of the Jaguar XJ220 349 km / h from 1992. Mclaren is holding record to these days, as the fastest mass produced car with naturally aspirated engine.

Mnohí videli v tomto voze veľký potenciál, aby i na okruhoch dominovalo vtedajšiemu závodnému svetu. Nakoniec Murray poľavil a pre závodnú sezónu roku 1995 navrhol niekoľko závodných špeciálov McLAREN F1 s označením GTR. Autá prešli povinnou redukciou váhy. Všetko nepotrebné bolo vyhodené. Čo je však paradoxom, je povinné zníženie výkonu BMW motoru na 592k (441kW) oproti civilnej verzii, ktorá mala výkon až 618k (461kW). Príčinou boli platné predpisy pretekov. Vďaka zníženiu váhy však auto dosahovalo väčšiu rýchlosť a zrýchlenie. Koncept celého automobilu bol tak úspešný, že jeho športová kariéra trvala až do roku 2005. Za celú svoju kariéru dosiahlo auto na okruhoch veľa úspechov a vedelo konkurovať vozidlám od počiatku navrhovaných pre automobilové závody.

Many saw in this car a great potential to dominate the racing world at the time. Eventually, Murray relaxed and designed several McLAREN F1 GTR racing specials for the 1995 racing season. The cars have undergone mandatory weight reduction. Everything unnecessary was thrown away. However, which is a paradox, it was necessary to reduce the power of the BMW engine to 592k (441kW) compared to the civilian version, which had a power of up to 618k (461kW). The reason was the valid rules of the race. However, thanks to the weight reduction, the car achieved greater speed and acceleration. The concept of the whole car was so successful that its sports career lasted until 2005. Throughout its career, the car has achieved a lot of success on the circuits and been able to compete with vehicles from the beginning designed for car racing.

Model, ktorý Vám dnešnou recenziou chceme priblížiť, pochádza, ako sme už spomenuli, od Francúzskej firmy SOLIDO. Je zaujímavé, že si návrhári ako predlohu nezobrali žiaden víťazný špeciál z pretekov Le Mans, ale priemerne umiestnený voz z 9. miesta v roku 1996. Naviac, stajňa GULF Racing v tomto preteku mala na lepšom 5. mieste voz s číslom 34. Prečo teda výrobca nezvolil vyrobiť repliku úspešnejšieho vozu? Bohužiaľ sa nám na túto otázku nepodarilo od spoločnosti SOLIDO získať odpoveď. Hodnotiť množstvo detailov na replike je úplne zbytočné. Kam sa oko na model pozrie, tam je množstvo nielen detailov, ale i dokonale vypracovaných línií a dielov karosérie. Pre mnohých majiteľov tohto auta v mierke 1/18 je asi najviac impozantný pohľad na výklopné dvere a pohľad do detailmi prešpikovaného kokpitu vozu. Klietka, spolu s veľkou pretekárskou sedačkou, a pultom na tlačidlá ako z raketoplánu, sú jednoducho famózne. Nechceme preháňať, ale v tomto smere SOLIDO naozaj zapracovalo. Jedinou výčitkou v rámci výklopných dverí je, že nevedia držať v otvorenej polohe. To nám troška skomplikovalo fotenie, ale šikovné ručičky nášho fotografa sa vynašli.  Ďalším dokonalým prvkom auta bolo lakovanie a predovšetkým nálepky. Tie dosahovali vysokej úrovne.  Zdá sa Vám, že troška preháňame? Veru nie. Tento diecast model v cene do 50 EUR dosahuje porovnateľnej kvality s omnoho drahšími modelmi.

The model that we want to bring closer to you with today’s review comes, as we have already mentioned, from the French company SOLIDO. It is interesting that the designers did not take as a model any winning special from the Le Mans race, but the average car from 9th place in 1996. In addition, the GULF Racing stable had a car with the number 34 at better 5th place in these race. So why they did not choose to make a replica of a more successful car? Unfortunately, we were unable to get an answer to this question from SOLIDO. Evaluating the amount of detail on the replica is completely unnecessary. Wherever the eye looks at the model, there are many not only details, but also perfectly elaborated lines and body parts. For many owners of this car in 1/18 scale, the most impressive view is probably the look at the tailgate and a look into the details of the car’s cockpit. The cage, together with the large racing seat and the desk for buttons like from a space shuttle are simply famous. We do not want to exaggerate, but SOLIDO has really worked in this direction. The only remorse within the swing door is that they can’t hold it in the open position. This made photography a bit more complicated, but our photographer’s clever hands came up. Another perfect element of the car was painting and especially stickers. They reached a high level. Do you think we are exaggerating a bit? I really don’t. This diecast model, priced at up to € 50, achieves comparable quality to much more expensive models.

Na líniách vozu sa ešte pristavíme pri zadnom prítlačnom krídle. To je vyrobené v imitácii uhlíkového vlákna. Charakteristická štruktúra tohto materiálu je dobre dodržaná, ale osadenie vo výrobe už troška pochybilo. Aspoň pri našom modeli. Vychýlenie krídla pri pohľade zozadu je zjavné. Naopak,  kolesá, dezén pneumatík či dobre navrhnuté brzdové kotúče vrátane strmeňov nás znova posunuli s úsmevom na tvári k presvedčeniu, že sme si vybrali kvalitný model. Tomuto vozu podľahnú mnohí zberatelia. Veď spojenie značky McLAREN a GULF nikdy nebude všedné a obyčajné.

On the lines of the car, we will stop at the rear pressure wing. It is made in imitation of carbon fiber. The characteristic structure of this material is well observed, but the installation in production has been a bit of a mistake. At least with our model. The deflection of the wing when viewed from behind is obvious. On the contrary, the wheels, the tread pattern or the well-designed brake discs, including the calipers, moved us again with a smile on our faces to the conviction that we chose a quality model. Many collectors will succumb to this car. After all, the combination of the McLAREN and GULF brands will never be mundane and ordinary.

Je nám jasné, že model je určený pre zberateľov a nie na hranie po dlážke alebo do piesku. Aj preto výrobca zrejme nevenoval dostatok času  návrhu podvozkovej časti, ktorá je v tomto prípade len jednoduchou, čiernou plackou. Bez akýchkoľvek detailov na nás pozeral úplne obyčajný kus plastu. Ale, je to o dojmoch. Presne tak, ako keď si človek ide kupovať nové auto,  i v tomto prípade sme sa riadili dojmom. A ten je v tomto prípade skvelý. Keď ideme okolo modelu, ktorý už zaujal čestné miesto v zbierke, vždy zavadíme pohľadom o krásne línie McLAREN F1 GTR.

It is clear to us that the model is intended for collectors and not for playing on the floor or in the sand. This is one of the reasons why the manufacturer probably did not devote enough time to the design of the chassis part, which in this case is just a simple, black plate. Without any details, an ordinary piece of plastic looked at us. But, it’s about impressions. Just like when you go to buy a new car, in this case we followed the impression. And he’s great in this case. When we go around a model that has already taken an honorable place in the collection, we always fail by looking at the beautiful lines of the McLAREN F1 GTR.


REKLAMA

Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu, o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s